Leitung

Divo Müller und Dr.Robert Schleip
Leitung

Dozenten

Susan Harper, USA
Kursleitung Mystery Retreat
Dr. Peter Levine
Trauma Experte und Begründer Somatics Experiencing
Prof. Paul Hodges
Leitung
Dr. Steven Porges
Kursleitung Polyvagale Theorie
Prof. Werner Klingler
Kursleitung
Dr. Franz Mechsner
Kursleitung